Belgische Algemene Voorwaarden 

voor As Built Plan” Toepassing

1. Definities

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden zullen de volgende bewoordingen als volgt worden uitgelegd:

1.1. As Built Digital: As Built Digital BV, met maatschappelijke zetel in de Willem Deganckstraat 21 te 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer BE 0804 338 054;

1.2. Applicatie: de softwaretoepassing aangeboden door As Built Digital BV, thans onder de naam As Built Plan;

1.3. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die de Applicatie gebruikt en daarbij de Applicatie toelaat gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon op enigerlei wijze te bewerken, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van zulke gegevens.

2. Aanvaarding van Algemene Voorwaarden

Door de Applicatie te gebruiken gaat de Gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient hij de Applicatie niet te gebruiken.

3. Toepassingen van de Applicatie

De Applicatie is een hulpmiddel voor onder meer het opstellen en valideren van elektrische schema’s, al dan niet voor een nieuwe elektrische installatie, ter uitbreiding van een bestaande installatie, of ter voorbereiding van een elektrische keuring na het vervallen van het keuringsbewijs. 

De toepassingen van de Applicatie kunnen op termijn uitbreiden. 

4. Prijs en betaling

4.1. Door gebruik van de Applicatie gaat de Gebruiker akkoord om de Applicatie te gebruiken binnen de hierin bepaalde voorwaarden, met het daarop toepasselijke tariefplan of de overeengekomen prijs of prijszetting. In het geval dat de Klant het aantal gebruiksrechten waarover hij beschikt wil vergroten, dient daartoe een passende vergoeding te worden betaald, met de prijsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het verzoek van de Gebruiker.

4.2. Behoudens andersluidende afspraak, dienen de in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting integraal betaald te worden bij levering van de dienst. 

4.3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim en zal hij aan As Built Digital van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij per begonnen maand de volledige interest voor die maand verschuldigd zal zijn, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de openstaande factuur. Alsdan zijn alle vorderingen van As Built Digital uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk en integraal opeisbaar.

4.4. In geval van faillissement of ingeval van gerechtelijk concordaat of een gelijkaardige toestand van staking van betaling van de eindklant of gebruiker, worden alle vorderingen van As Built Digital onmiddellijk en integraal opeisbaar. 

4.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die As Built Digital moet maken ter incasso van haar vordering(en) komen voor rekening van de klant. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen 15% van het totaal nog openstaande bedrag bedragen met een minimum van 50€ onverminderd het recht van As Built Digital om de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te bewijzen en te vorderen. 

5. Privacy

Het gebruik van de Applicatie is onderworpen aan het privacybeleid dat van toepassing is op de Applicatie, waarin wordt beschreven hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door de Applicatie te gebruiken stemt u in met dit privacybeleid.

6. Gebruik en afwijzing van garanties

6.1. De Applicatie wordt geleverd zoals zij is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. As Built Digital BV beslist zelfstandig over verbeteringen aan de Applicatie (updates of nieuwe versies) naar eigen goeddunken.

6.2. Gebruikers van de Applicatie zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid en conformiteit van elektrische schema’s en voor het verkrijgen van eventueel benodigde goedkeuringen of certificeringen. As Built Digital kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheid, niet-naleving van voorschriften of een fout bij de installatie.

6.3. As Built Digital garandeert niet de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Applicatie.

6.4. Gebruik van de Applicatie biedt geen garanties inzake juistheid of naleving van alle AREI-voorschriften. De resultaten van validaties die via de Applicatie worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en vormen geen officiële AREI-certificering. Gebruik van de Applicatie vervangt de wettelijk benodigde keuring niet.

7. Intellectuele eigendom

7.1. De broncode, software- en auteursrechten op de Applicatie en merkenrechten van As Built Plan blijven te allen tijde eigendom van As Built Digital. 

7.2. Het rechtmatig gebruik van de Applicatie verleent de Gebruiker tegen vergoeding een individueel, niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht over de Applicatie voor zijn bedrijfs- of persoonlijke doeleinden, voor de overeengekomen duur en voor het territorium van België. 

7.3. Op grond van het gebruiksrecht, mag de Gebruiker:

(i) de Applicatie permanent of tijdelijk installeren en reproduceren, binnen de limiet van het toegestane aantal werkstations of toepassingen; 

(ii) de Applicatie gebruiken, implementeren, weergeven, uitvoeren, laden en opslaan, binnen de strikte grenzen van de behoeften van de Gebruiker met betrekking tot zijn professionele of privé-activiteit, in overeenstemming met de overeenkomst die hij afsloot met As Built Digital BV en de bestemming van de Applicatie.

7.4. Elk ander gebruik van de Software door de Gebruiker is verboden. De Gebruiker onthoudt zich ervan en verbiedt derden om:

(i) enige tijdelijke of permanente reproductie van de Applicatie uit te voeren; 

(ii) de Applicatie te verspreiden, te distribueren, te leasen, te vermarkten, of te sublicentiëren; 

(iii) de Applicatie te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van As Built Digital BV

(v) de Applicatie te koppelen met of te integreren in andere producten zonder voorafgaande toestemming van As Built Digital BV

(vi) de Applicatie op enigerlei wijze te decompileren.

Het gebruik van de Applicatie zal op generlei wijze aanleiding kunnen geven tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van As Built Digital BV.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1. De Gebruiker is zich bewust van het feit dat software nooit vrij is van fouten. Een onbeduidende vermindering van de kwaliteit van de Applicatie vormt geen gebrek.

8.2. As Built Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig defect of incident veroorzaakt door gebruik van de Applicatie die niet voldoet aan het beoogde doel, een hardware- of softwarefout van de elektronische apparatuur van de Gebruiker.

8.3. As Built Digital is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Applicatie.

As Built Digital is – ongeacht de rechtsgrond – alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van schending van een substantiële contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van As Built Digital BV beperkt tot de typisch voorzienbare schade, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. 

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van persoonlijk letsel en eventuele andere aansprakelijkheid van dwingend recht. 

De aansprakelijkheid van As Built Digital voor het verlies van gegevens is beperkt tot de reparatiekosten die zouden zijn ontstaan bij een regelmatige voorbereiding van reservekopieën.

8.4. Van de reikwijdte van de door As Built Digital geleverde diensten zijn verder uitgesloten:

- gebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Applicatie;

- gebreken veroorzaakt door de Gebruiker of door de Gebruiker aangebrachte wijzigingen in de Applicatie zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming van As Built Digital;

- gebreken veroorzaakt doordat de Applicatie niet geüpdatet werd of geen upgrades geïnstalleerd werden;

- gebreken veroorzaakt door de weigering van de Gebruiker om As Built Digital toegang te verlenen tot zijn IT-omgeving als onderdeel van hulp op afstand;

- gebreken veroorzaakt door niet compatibele software of hardware.

Onderhoudsdiensten hebben alleen betrekking op softwareonderhoud en niet op apparatuuronderhoud (hardware, netwerk).

8.5. As Built Digital kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke opzettelijke schade, kwaadwillige bedoelingen of sabotage door een gebruiker of een derde partij.

8.6. In geval van overmacht, zijnde plotse onvoorzienbare feiten of omstandigheden die zich voordoen onafhankelijk van de wil van contractanten en die het volstrekt onmogelijk maken het optreden aan te vatten (zoals bijv. ziekte of ongeval), wordt het contract beëindigd zonder recht op betaling van de contractsom en zonder dat zulks aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding. De contractant die overmacht inroept moet de andere contractant daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

9.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. 

9.2. Behoudens afwijkende reglementering zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd in geval van geschillen.