Algemene factuurvoorwaarden

voor As Built Plan” toepassing

1. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden zal onder As Built Digital worden verstaan: As Built Digital BV, met maatschappelijke zetel in de Willem De Ganckstraat 21, 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer BE 0804 338 054.

2. Overeenkomsten met As Built Digital zijn onderworpen aan en beheerst door deze algemene factuurvoorwaarden. Eventuele bijkomende voorwaarden zoals de privacy policy en algemene voorwaarden voor het gebruik van de applicatie As Built Digital Plan kunnen bijkomend van toepassing zijn. 

3. Een aanbieding, offerte of prijsopgave is enkel ter informatieve titel, bindt As Built Digital niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

4. Alle prijzen en tarieven van As Built Digital zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Behoudens andersluidende afspraak, dienen de in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting integraal contant betaald te worden bij levering van de dienst. 

5. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim en zal hij aan As Built Digital van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij per begonnen maand de volledige interest voor die maand verschuldigd zal zijn, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de openstaande factuur. Alsdan zijn alle vorderingen van As Built Digital uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk en integraal opeisbaar.

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die As Built Digital moet maken ter incasso van haar vordering(en) komen voor rekening van de klant. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen 15% van het totaal nog openstaande bedrag bedragen met een minimum van 50€ onverminderd het recht van As Built Digital om de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te bewijzen en te vorderen. 

7. De eigendom gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering en de risico-overdracht, pas over na integrale en onvoorwaardelijke betaling aan As Built Digital. Iedere betaling die wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van vorderingen die As Built Digital heeft op de gebruiker en/​of eindklant. Daarna zal iedere betaling die wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten. Alvorens de eigendom op de gebruiker of eindklant is overgegaan, blijft het recht om enige producten of diensten van As Built Digital aan derden te verkopen, verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins al dan niet ten behoeve van derden te bezwaren, eigendom van As Built Digital. Tot op het ogenblik van integrale en onvoorwaardelijke betaling, is As Built Digital gerechtigd om producten terug te (doen) halen of diensten niet langer te verlenen. 

8. Het gebruik van enige softwaretoepassing van As Built Digital zal op generlei wijze aanleiding kunnen geven tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van As Built Digital BV. De broncode, software- en auteursrechten op enige softwaretoepassing en merkenrechten van As Built Digital blijven te allen tijde eigendom van As Built Digital. Het rechtmatig gebruik van enige softwaretoepassing verleent de Gebruiker tegen vergoeding een individueel, niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht over de applicatie voor zijn bedrijfs- of persoonlijke doeleinden, voor de overeengekomen duur en voor het territorium van België.

9. Indien de Gebruiker of Eindklant tekort komt aan zijn verbintenissen met As Built Digital of gedeeltelijk nalaat ze na te komen of uit te voeren, met inbegrip van oneigenlijk gebruik zoals omschreven in artikel 13, is Klant in verzuim en is As Built Digital gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst hetzij:

a) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; 

b) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

c) een en ander onverminderd andere rechten van As Built Digital onder welke Overeenkomst dan ook en zonder dat As Built Digital tot enige schadevergoeding is gehouden.

10. In geval van faillissement of ingeval van gerechtelijk concordaat of een gelijkaardige toestand van staking van betaling van de eindklant of gebruiker, worden alle vorderingen van As Built Digital onmiddellijk en integraal opeisbaar. Bij beslag, faillissement of gerechtelijk concordaat zullen de gebruiker en eindklant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van As Built Digital.

11. As Built Digital garandeert niet de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige softwaretoepassing die zij aanbiedt. Gebruik van zulke softwaretoepassing biedt geen garanties inzake juistheid of naleving van alle AREI-voorschriften. De verantwoordelijkheid voor het aftekenen van de installatie ligt te allen tijde bij de eindgebruiker, installateur en de relevante autoriteiten.

As Built Digital neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van schema’s en garandeert niet dat alle validatiecontroles de naleving van AREI waarborgen. 

12. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering van het relevante product of de relevante dienst aan As Built Digital worden medegedeeld. De gebruiker of eindklant kan in ieder geval geen aanspraken jegens As Built Digital geldend maken indien de voormelde termijn niet in acht werd genomen of indien As Built Digital niet in de gelegenheid is gesteld de klachten te controleren.

13. Oneigenlijk gebruik van enige door As Built Digital aangeboden dienst, product of softwaretoepassing, waaronder het hergebruiken van hetzelfde schema voor verschillende projecten, werven of installaties, geeft aanleiding tot verschuldigdheid van de normaal verschuldigde vergoeding evenals een forfaitaire verhoging van 500% per project en per werf met een minimum van 1.000 EUR

14. As Built Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig defect of incident veroorzaakt door gebruik dat niet voldoet aan het beoogde doel, een hardware- of softwarefout. As Built Digital is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van een van haar producten of diensten. 

As Built Digital is — ongeacht de rechtsgrond — alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van schending van een substantiële contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van As Built Digital BV beperkt tot de typisch voorzienbare schade, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. 

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van persoonlijk letsel en eventuele andere aansprakelijkheid van dwingend recht. 

De aansprakelijkheid van As Built Digital voor het verlies van gegevens is beperkt tot de reparatiekosten die zouden zijn ontstaan bij een regelmatige voorbereiding van reservekopieën.

As Built Digital kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke opzettelijke schade, kwaadwillige bedoelingen of sabotage door een gebruiker of een derde partij.

15. In geval van overmacht, zijnde plotse onvoorzienbare feiten of omstandigheden die zich voordoen onafhankelijk van de wil van contractanten en die het volstrekt onmogelijk maken het optreden aan te vatten (zoals bijv. ziekte of ongeval van een lid van Contractant 2), wordt het contract beëindigd zonder recht op betaling van de contractsom en zonder dat zulks aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding. De contractant die overmacht inroept moet de andere contractant daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

16. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Behoudens afwijkende reglementering zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd in geval van geschillen.